log in
"Man, maybe life isn't about finding the
perfect lamp, but finding the lamp
inside you."
Aleatoriedades_ Aleatoriedades_
24 jul 2020

"Man, maybe life isn't about finding the perfect lamp, but finding the lamp inside you."

otakuzeira otakuzeira
10 mar
eu te amo macaquinho amigo do patinho,eu te amo☺😍🤗❤❤❤❤
Eu te amo macaquinho amigo do patinho te amo