log in
_Jeki_ _Jeki_
12 mar

Batman foi criado em 1939 Pinguim em 1938: